لیست برندگان قرعه کشی خدمات زیبایی و لیزر

ردیف

نام

جایزه

۱

غلامرضا قارون

کارت هدیه استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید (لیزر
موضعی) به ارزش ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲

اکرم عظیمی فشی

کارت هدیه استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید (لیزر
موضعی) به ارزش ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳

وحيد انصاري رام

کارت هدیه استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید (لیزر
موضعی) به ارزش ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴

اکرم خسروشاهی بناب

کارت هدیه استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید (لیزر
موضعی) به ارزش ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵

سیده ام البنین حسینی

کارت هدیه استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید (لیزر
موضعی) به ارزش ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶

فتانه موگوئی

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۷

عبود نابینا

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۸

الهام عمادي

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۹

پوران خاصی

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۰

ناصر کاظمی پور

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیباییبه ارزش ۱،۲۰۰،۰۰۰
ریال

۱۱

اعظم طيب

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۲

علي اصل برقي اوغاني

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۳

نصرالله وجداني اكمل

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۴

علیرضا عوض نیا

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۵

شروین زینالی

کارت هدیه استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

۱۶

اعظم بوجاری

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۷

محمد اسماعيل مهاجر

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۸

ليلا ملک پور تهراني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۱۹

سيد محمد موسوي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۰

مهديار كاظمي پور

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۱

محمد رضا جهان تيغ

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۲

مصطفي حيدري

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۳

فتانه موگويي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۴

طاهره زعفرانی

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۵

امين حسيني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۶

حسين علي سنائي راد

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۷

علي کمالي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۸

نسيم حاطمي کاکش

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۲۹

محسن اردستاني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۰

ادمون اردوبگيان ليواسکاني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۱

الهام عمادي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۲

اسعد دستور

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۳

علي رضا پوررضا

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۴

مرضيه محمدي کوشاهي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۵

فرشاد اسدي نيا

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۶

الهه شوقي لرد

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۷

امير روشناس

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۸

سيد مهدي تاجيک

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۹

جده غلامي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۰

علي پورعمران

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۱

مجتبي کريمي زياراني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیباییبه ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۲

سيد محمد زرگر

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۳

ناصر عباسي تشنيزي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۴

سميرا فلاح ازاندهي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۵

محمدرضا ميرزائي خورشيدي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۶

زهرا يزداني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۷

بابك تاجيك خاوه

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۸

زهرا يزداني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۹

مرضیه محمدی کوشاهی

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۰

منصور والی

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۱

آرزو شاه مرادي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۲

علي ميرزايي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۳

سيدمحمدحسين انجوي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۴

خديجه رنجبر

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۵

مريم براتي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۶

عليرضا عوض نيا

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۷

ربابه توماري سهزابي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۸

اسماعيل شنبه زاده

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۵۹

رضا خدیگانی

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۰

احمد جزطالبی

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۱

علي رضا حسيني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۲

يوسف عليزاده سولا

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۳

مهدي حسني معظم

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۴

سعيد سپهري صدر

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۵

مهدي اناري

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۶

آرش محمدي پارسا

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۷

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۸

شهرزاد اکبری کجانی

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۶۹

بهزاد عقيلي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیباییبه ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۷۰

سميه مرادي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات مرکز زیبایی به ارزش
۲۵۰،۰۰۰ ریال

۷۱

دايان اداري

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید به
ارزش ۲۵۰،۰۰۰ ریال

۷۲

مرضيه شعباني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید به
ارزش ۲۵۰،۰۰۰ ریال

۷۳

اصغر حسيني

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید به
ارزش ۲۵۰،۰۰۰ ریال

۷۴

طيبه جوادي

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید به
ارزش ۲۵۰،۰۰۰ ریال

۷۵

محمد مصطفي شش كلاني قالي باف

کارت تخفیف ۸۰% استفاده از خدمات گروه پزشکان سپید به
ارزش ۲۵۰،۰۰۰ ریال